O nama

Koraci su nestranačko, nevladino, neprofitno udruženje profesionalaca čiji su ciljevi:

  1. Razvoj, unapređenje i organizovanje profesionalnih edukacija, doedukacija te organizovanje promocija iz oblasti muzičke i likovne umjetnosti, starih zanata, informatičkih i promocijskih nauka, fizičke kulture u skladu sa standardima i zahtjevima savremene nauke i prakse,

  2. Podsticanje interakcije među akterima u oblasti umjetnosti, starih zanata, informacionih tehnologija i zdravih stilova života u zemlji i van nje,

  3. Promotivne aktivnosti na društvenim mrežama, promocija i organizacija   događaja iz oblasti umjetnosti, kulture, muzike, likovnih i modernih oblasti umjetnosti, starih zanata, zdravih životnih navika,

  4. Edukacija stanovništva, ciljnih grupa i stručne javnosti u gore navedenim  oblastima,

  5. Zaštita i promocija ljudskih, ženskih, dječijih i ekoloških prava,

  6. Prevencija trgovine ljudima, nasilja u porodici, a naročito zlostavljanja, zanemarivanja i eksploatacije djece,

  7. Zaštita starih, iznemoglih i beskućnika,

  8. Zaštita, pomoć i podrška djeci, licima sa smanjenim intelektualnim kapacitetom, osobama sa invaliditetom, osobama sa problemima u ponašanju, osobama s problemom ovisnosti, starim, iznemoglim, siromašnim i socijalno ugroženim pojedincima i porodicama, beskućnicima i drugim marginalizovanim i socijalno isključenim grupama,

  9. Organizovanje humanitarnih konvoja, nabavka i dopremanje humanitarne pomoći građanima ugroženim socijalnim prilikama, ratom ili elementarnim nepogodama.
social, social media, media

Misija

Organizacija “Koraci” je organizacija čija je misija kontinuirano provođenje aktivnosti iz oblasti javnih komunikacija, implementacija najnovijih principa učenja, te edukacija mladih u cilju njihovog osnaživanja. Naša spremnost da drugima prenosimo, ali i sami da stičemo neka nova znanja naša su osnovna snaga.

Vizija

Vizija je da budemo vodeća organizacija u promociji kulturnih i edukativnih vrijednosti, te da kroz naše programe i projekte pomognemo i osnažimo mlade širom BiH.